Candidatura de Juan Viaño.
Estas son as nosas ideas para Aprender na USC


>> GraosMásteres | Doutoramento | Formación permanente | Oferta docente propia | Accións transversais | Comunicación

Despois dos primeiros anos de adaptación ao Espazo Europeo de Educación Superior detectáronse unha serie de eivas e disfuncións que deben ser estudadas e melloradas e que afectan a toda a comunidade universitaria.

A esta situación é preciso sumarlle os problemas específicos da USC, como a renovación do Persoal Docente e Investigador e doPersoal de Administración e Servizos.

Polo tanto, atopámonos nunha situación na que é preciso modernizar a oferta docente, tanto de grao como de posgrao e formación permanente atendendo sempre a criterios de calidade, interese xeral, demanda e oportunidade.

Neste proceso debemos entender a importancia das novas tecnoloxías, das novas tendencias na organización da oferta, das necesidades que ten a sociedade e, sobre todo, do interese do noso alumnado.

Na proposta da candidatura de Juan Viaño inclúese unha fonda reflexión sobre os procesos de adaptación dos estudos ao Espazo Europeo de Educación Superior, tanto nos graos coma nos posgraos. Pero tamén facemos unha fonda reflexión sobre o que debe ser a Formación Permanente, sen dúbida unha das fórmulas máis demandadas pola sociedade actual e que debemos poñer en valor.

Ademais disto, entendemos a obriga dunha universidade completa coma a nosa de asumir con todo o esforzo posible a formación interdisciplinar e transversal.

Rematar os estudos universitarios non debe implicar só a adquisición de competencias concretas e técnicas, senón que implica unha formación intelectual e humanista de alto nivel. Por iso, prestamos especial atención á formación integral do alumnado.

 

As propostas para aprender mellor na USC son:

 

Oferta oficial de graos

 

Másteres

Doutoramento

Formación permanente

 

 

Oferta docente propia

Accións transversais de mellora da oferta docente

Accións de comunicación e márketing para a oferta docente